050-2807915 info@kkfdadvies.nl

Onze werkwijze in heldere stappen

Oriëntatie

Wij starten met ons kennismakingsgesprek bij ons op kantoor of bij u thuis.
In het kennismakingsgesprek bespreken wij met u het volgende:

  • Wij gaan kort in op de directe aanleiding voor het gesprek
  • Wij lichten de werkwijze van ons kantoor toe
  • U ontvangt van ons een dienstenwijzer met de belangrijkste gegevens van ons kantoor
  • U ontvangt van ons een dienstverleningsdocument. Hierin geven wij aan wat wij voor u kunnen betekenen ten aanzien van uw concrete vraag en ook op welke wijze wij voor onze dienstverlening worden beloond.

Inventarisatie

U heeft een bepaalde wens. Het is onze taak om u te laten zien of en zo ja via welke financiële producten uw wens kan worden gerealiseerd. Om tot een verantwoord advies te komen moeten wij veel van u weten. In een of meerdere gesprekken verzamelen wij deze noodzakelijke gegevens.

1) Inventarisatie doelstellingen: Welk financieel product voor u geschikt is hangt onder meer af van uw doelstellingen. Voor de financiering van een woning zijn andere financiële producten geschikt dan bijvoorbeeld voor de opbouw van een pensioen.

2) Inventarisatie kennis en ervaring: Wij gaan met u meerdere financiële producten bespreken. Voor ons is belangrijk hierbij goed te weten wat uw kennis en ervaring met deze producten is. Onze voorlichting aan u stemmen wij op deze kennis er ervaring af

3) Inventarisatie financiële positie:  De aanschaf van elk financieel product heeft consequenties. Het kan zijn dat u voor lange reeks van jaren financiële verplichtingen aangaat. Uiteraard is het belangrijk om vast te stellen dat u zich dit kunt veroorloven.

4) Inventarisatie risicobereidheid: Niet voor alles hoeft u een financieel product aan te schaffen. Sommige dingen kun u voor uw eigen risico nemen. Bij sommige andere zaken is echter verstandiger geen risico te lopen

Analyse

Tijdens de gesprekken die wij hiervoor met u hebben gevoerd hebben wij veel informatie verzameld. Aan de hand van deze informatie gaan wij in deze fase van ons advies de criteria bepalen waaraan de financiële producten moeten voldoen, willen deze passen bij uw situatie en de door u geformuleerde doelstellingen.

1) Analyse van de gewenste flexibiliteit: Het financiële product dat u eventueel aanschaft heeft vaak een looptijd van meerdere jaren. Gedurende deze jaren kunnen bij u wijzigingen plaatsvinden rondom uw gezin, werk, gezondheid, vermogen etc. Het is daarom belangrijk na te gaan welke eisen gesteld moeten worden aan de mogelijkheid om het financiële product dat u aanschaft tussentijds te kunnen aanpassen

2) Analyse van fiscaliteit: De fiscale regels kunnen grote invloed hebben op het uiteindelijke bedrag dat u met de eventuele aanschaf van een financieel product overhoudt. De uitkomst is onder meer afhankelijk van het type product maar ook van uw persoonlijke (leef-) situatie.

3) Analyse van het rendement: U schaft een financieel product aan om u doelstellingen te kunnen realiseren. De bedoeling is dat het door u ingelegde geld over een bepaalde periode een positief rendement oplevert. Verschillende aspecten kunnen per soort financieel product het rendement beïnvloeden. Wij maken daarom een overzicht van aspecten die invloed kunnen hebben op het rendement en dus bepalend kunnen zijn voor het uiteindelijk door ons aan u te adviseren financiële product.

4) Analyse van meerdere producten: Aan de hand van de door ons met u uitgevoerde inventarisatie en de analyse die wij hierop hebben uitgevoerd maken wij standaard een overzicht van verschillende financiële producten.

Advies

Op basis van onze gesprekken, de inventarisatie en de analyse zijn wij in staat u een advies te geven. Dit advies moet zodanig zijn dat dit aansluit bij uw wensen en situatie. Wij geven aan in welke mate opvolging van dit advies er toe zal leiden dat u de door u geformuleerde doelstellingen kunt realiseren.

Nazorg

Na het afsluiten van de verzekering of geven van het advies is het voor ons niet klaar. Minimaal eens per jaar nemen we met u door of alles nog actueel is en of er nieuwe producten of diensten zijn uitgekomen die beter bij u passen.